Tijdens de beeldvormende avond van 2 juni jl. verzorgden vier groepjes raadsleden presentaties. Deze gingen over de jaarstukken en begrotingen van vier gemeenschappelijke regelingen: Avri, Werkzaak, GGD en VRGZ.

Elke presentatie ging in op de volgende zaken: het beeld op hoofdlijnen, de doelen van de GR, de resultaten, de financiën en het oordeel van de accountant. Aan het eind werd steeds de vraag gesteld: wat vinden we van de zienswijze zoals het college die heeft voorbereid?

De powerpoint vindt u bijgevoegd. De bijeenkomst is terug te kijken via https://nederbetuwe.notubiz.nl .

Presentatie door groep raadsleden aan raad Neder-Betuwe over jaarstukken en begroting Werkzaak Rivierenland