Raadsleden hebben bij de regionale bijeenkomst op 18 september waar het Regio Arrangement Rivierenland als onderwerp geagendeerd stond gevraagd om de mogelijkheid informatie over eventuele moties naar aanleiding van het arrangement met elkaar te te wisselen. Dit heeft geleid tot deze extra pagina op deze site.

Inleiding

De acht gemeenteraden van Regio Rivierenland is gevraagd in te stemmen met de agenderende opgaven in het regioarrangement (hoofdstuk 5) als vertrekpunt voor het vervolg: het opstellen van gebiedsprogramma’s.

Door het beleid vanuit de verschillende overheden bijeen te brengen (gemeenten, waterschap, provincie, rijk) zijn er agenderende opgaven voor de toekomst ontstaan. Het is mogelijk dat u die anders ziet of niet herkent, óf dat u een belangrijke agenderende opgave mist. Hierop kan uw raad moties indienen. Deze moties worden als zienswijzen beoordeeld op de agendaonderwerpen ná het vaststellen van het regioarrangement.

De aanpak van het vervolg – de gebiedsprogramma’s – zal in 2024 met uw raad worden besproken.

Aanleiding en doel regioarrangement

Gemeenten, waterschap, Rijk en provincie hebben veel plannen op het gebied van wonen, infrastructuur, natuur, landbouw, industrie, recreatie, energieopwekking en bedrijventerreinen. Maar onze ruimte is schaars en we moeten problemen oplossen op het gebied van stikstof, klimaat en woningbouw. Veel ruimtevragers als wonen, natuur en landbouw overlappen elkaar. Daarom moeten we keuzes maken waar we wat willen, passend bij wat de bodem en het watersysteem aan kan. Dit vraagt van de overheden in Gelderland om een eenduidige richting voor de komende 25 jaar. Deze zoektocht heet het Gelderse Puzzel-proces.

De provincie heeft de opdracht van het rijk aangenomen om de grote transitieopgaven op het gebied van wonen, landelijk gebied, natuur & stikstof, energie en klimaat te versnellen en te integreren. De provincie stelt daarom samen met de waterschappen en gemeenten en regio een regioarrangement op per regio.

Het regioarrangement is een startpunt van een proces om gezamenlijk de ruimtelijke ordening van ons gebied vorm te geven voor de komende decennia. Als het nodig is zal het regioarrangement worden geactualiseerd.

Stukken:

Hoe wordt omgegaan met uw motie?

Als meerdere raden dezelfde motie indienen, krijgt uw zienswijze meer draagvlak. Belangrijk om te weten is dat gemeenteraden op verschillende momenten besluiten over het regioarrangement, zie tabel.

GemeenteDatum raadsbehandeling regioarrangement
West Betuwe24 oktober
Neder Betuwe9 november?
Buren24 oktober
Maasdriel9 november
West Maas en Waal12 oktober
Zaltbommel9 november
Culemborg12 oktober
Tiel25 oktober

U kunt uw griffie verzoeken uw motie hieronder te publiceren
Na vaststelling van het regioarrangement ontvangt u een raadsinformatiebrief met een inventarisatie van alle aangenomen moties en welke invulling hieraan wordt gegeven.

Moties:

Aangenomen motie gemeente West Maas en Waal oktober 2023

Aangenomen motie gemeenteraad Culemborg: