Nieuws en updates


Over deze website
De veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken op verschillende manieren en op veel terreinen met elkaar samen. Van groot belang daarbij zijn de zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’: overheidsorganisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. De namen van deze organisaties vindt u terug in het menu van deze site,

Het werk van gemeenschappelijke regelingen is erg belangrijk voor de inwoners van Gelderland-Zuid. Daarom hebben de democratisch gekozen gemeenteraden invloed op de koers van de gemeenschappelijke regelingen. Zij controleren ook of met het geld dat de gemeenten uitgeven de afgesproken doelen worden behaald.

Elk jaar behandelen de gemeenteraden na de jaarwisseling de kadernota’s en voor de zomer de begroting en jaarrekening van elke gemeenschappelijke regeling. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar en de worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Elke gemeenteraad kan op deze documenten reageren via een zogeheten ‘zienswijze’: dit is een brief waarin een raad zijn opvattingen geeft. Het algemeen bestuur van elke gemeenschappelijke regeling stelt vervolgens de kadernota, jaarstukken en begroting definitief vast, waarbij hij alle zienswijzen betrekt.

Veel raadsleden vinden het belangrijk dat hun raden met elkaar samenwerken bij de totstandkoming van de zienswijzen. Door onderling af te stemmen kunnen de raden immers meer grip krijgen op de uiteindelijke besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regelingen. Deze website is bedoeld om de raadsleden te ondersteunen bij hun onderlinge informatie-uitwisseling.

U vindt op deze site, per kadernota/jaarstukken/begroting van een gemeenschappelijke regeling, uit elke gemeente:

  • de concept-zienswijze zoals opgesteld door het college van burgemeester en wethouders;
  • ideeën voor amendementen en moties, met daarbij (waar mogelijk) de contactgegevens van het initiatief nemende raadslid;
  • na besluitvorming de definitieve zienswijze, met daarbij (eventuele) definitieve amendementen en moties.

Deze website wordt beheerd door de griffies van de veertien gemeenten. Als u vragen heeft helpt de griffie van uw gemeente u graag.

Namens de griffierskring Gelderland-Zuid,